Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

Viimeksi päivitetty

11.4.2023

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

1 Ketju Oy

Tammelankatu 19, 33500 Tampere

044 034 5617

sergei@1ketju.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Sergei Tarabarov.

2. Yleistä

Tässä selosteessa kerrotaan, miten 1 Ketju Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa edustajien henkilötietoja.

Olethan yhteydessä Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa edustajien henkilötietoja yhteydenottoihin vastaamiseksi, tilausten toimittamiseksi ja hallinnoimiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä markkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyperuste on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeutettuna etuna on Rekisterinpitäjän liiketoiminnan edistäminen. Lisäksi Rekisterinpitäjä voi annetun suostumuksen perusteella käsitellä myös muiden kuin välttämättömien evästeiden keräämiä henkilötietoja. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löytyy kohdasta 9.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys sille, että Rekisterinpitäjä voi täyttää sopimusvelvoitteensa suhteessa rekisteröidyn edustamaan organisaatioon.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä voi keräät ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Edustettu organisaatio sekä asema edustetussa organisaatiossa
 • Työyhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • IP-osoite

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta tai edustamaltasi organisaatiolta taikka 1ketju.fi-verkkosivustolla käytettävien evästeiden kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös organisaatioiden verkkosivuilta, hakemistopalveluista tai muista julkisista lähteistä.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterinpitäjä säilyttää oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä henkilötietoja Rekisterinpitäjän ja asiakasyrityksen välisen asiakassuhteen kestäessä sekä kolme (3) vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään, kunnes kolme (3) vuotta on kulunut viimeisestä yhteydenotosta. Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

Antamasi suostumuksen perustella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään, kunnes olet peruuttanut antamasi suostumuksen.

Kirjanpitolain (1336/1997) mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi Rekisterinpitäjä säilyttää kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi käyttämilleen henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällainen henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi Rekisterinpitäjän sähköisessä markkinoinnissa hyödyntämän työkalun palveluntarjoaja. Rekisterinpitäjä edellyttää, että tällaiset henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää Rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Evästeiden käytön myötä evästeiden palveluntarjoajille välittyy tietoa siitä, miten käytät 1ketju.fi-verkkosivustoa. Nämä palveluntarjoajat voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palveluitaan.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät voivat olla sijoittautuneet EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojesi suojaamisen esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää ottamaan Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu käyttäjätunnuksin ja vahvoin salasanoin. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisterinpitäjän henkilöstö käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä on varmistanut henkilötietojen käsittelyyn käytettyjen järjestelmien teknisestä ja fyysisestä tietoturvan tasosta. Rekisterinpitäjä ylläpitää järjestelmien teknistä tietoturvaa säännöllisin päivityksin.

9. Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Jotkin evästeet ovat välttämättömiä 1ketju.fi-verkkosivuston perustoiminnalle. Tämän johdosta näitä evästeitä ei voida poistaa käytöstä. Suostumuksellasi käytettävien tilastollisten sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvien evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

Voit hallinnoida 1ketju.fi-verkkosivustolla käytettäviä evästeitä sivustolla näkyvän evästeilmoituksen avulla. Muita kuin välttämättömiä evästeitä ei käytetä, ellet ole siihen erikseen suostunut. Huomaathan, että Rekisterinpitäjä ei välttämättä kykene tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluita etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä verkkosivuston osia, mikäli kaikkia evästeitä ei ole sallittu.

Voit muuttaa tai peruuttaa tekemäsi evästevalinnat milloin tahansa evästeilmoituksen kautta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1. Yleistä

Voit käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse (sergei@1ketju.fi).

Rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli Rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöäsi.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Huomaathan, että Rekisterinpitäjä voi oikeuksiesi toteuttamiseksi joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voi tunnistaa sinut riittävällä tavalla.

10.2. Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Voit pyytää Rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsitteleekö Rekisterinpitäjä sinua koskevia henkilötietoja. Voit pyytää Rekisterinpitäjältä tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja päästä näihin tietoihin käsiksi.

10.3. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Voit pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään henkilötietojasi, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.

Voit pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi esimerkiksi, mikäli tiedot ovat tarpeettomia. Huomaathan, että Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa tietoja, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

10.4. Rajoittamisoikeus

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt tietojesi paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietojasi voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

10.5. Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi rekisteröitynä.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

10.6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta tai muuta tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä kantelu kansalliselle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Voit tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Asiakasrekisteri – tietosuojaseloste

Laatimispäivä

29.09.2020

Rekisterinpitäjä

1 Ketju Oy
Sammonkatu 56 C
044 034 5617
SERGEI@1KETJU.FI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sergei Tarabarov
Sammonkatu 56 C
044 034 5617
SERGEI@1KETJU.FI

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Onko tietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus

Rekisterin käyttötarkoitus on organisaation asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.
Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtai-semman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää organisaation omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Organisaatio saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjäorganisaation asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Organisaatiolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, sähköpostitse (s-postiosoite) tai rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeutetun edun peruste

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, edustettu organisaatio, yhteystiedot, laskutustiedot

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä ulkoituskumppanit (taloushallinto) soveltuvin osin

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Edustamansa yhteisö
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • www-osoite
 • IP numero
 • Tiedot aikaisemmista tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät  palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen.

Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki), evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan organisaation käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole reksiterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Henkilötietojen säilyttämisaika

10 vuotta asiakkuuden päättymisestä lukien.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan organisaation käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yorganisaation tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot

Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo

tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen

käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chromeselaimen lisäosalla.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yorganisaation asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.